Algemene voorwaarden

Metis Onderwijsadvies

Deze algemene voorwaarden dateren van mei 2021 

 

Artikel 1 – definities

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: een (onderwijs)instelling, particulier en/of bedrijf dat bij metis onderwijsadvies een dienst, opleiding of product afneemt.
Opdrachtnemer: metis onderwijsadvies.
Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen metis onderwijsadvies en een opdrachtgever, met betrekking tot het aanbod van een dienst, opleiding of product door metis onderwijsadvies.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen metis onderwijsadvies en een opdrachtgever, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, in de zin van art. 6:230g sub e burgerlijk wetboek, zoals een elektronische inschrijving.
Opdracht: een dienst, opleiding of product die in opdracht van de opdrachtgever door metis onderwijsadvies wordt aangeboden en uitgevoerd.
Dienst: zakelijke dienstverlening waaronder bijvoorbeeld onderwijskundige advies-en begeleidingstrajecten, interim-opdrachten, team-en individuele coaching, accreditatie-en verantwoordingsprocessen, die als maatwerktraject kunnen worden aangeboden danwel onderdeel kunnen zijn van een opleidingsaanbod.
Opleiding: een door metis onderwijsadvies verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop of enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Product: al het door metis onderwijsadvies geschreven en/of ontwikkelde onderwijsmateriaal ten gunste van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld docentenhandleidingen, accreditatierapporten en inspectie-rapportages. Als product wordt ook bedoeld al het door metis onderwijsadvies geschreven en/of ontwikkelde studiemateriaal, zoals bijvoorbeeld opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van een dienst of opleiding van metis onderwijsadvies.
Locatiekosten: de kosten voor de faciliteit die door metis onderwijsadvies beschikbaar wordt gesteld tijdens een dienst of opleiding. Afhankelijk van het op de kosten van de particulier, bedrijf of (onderwijs)instelling toepasselijke btw-regime als bedoeld in artikel 12 lid 5.
Prijs: de prijs voor een dienst, opleiding of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Extern examen: een examen voor een opleiding, anders dan een metis onderwijsadvies examen zoals bedoeld in artikel 9 lid 2, dat geen deel uitmaakt van de betreffende opleiding.
Website: de website van metis onderwijsadvies: www.metis-onderwijsadvies.nl.

 

Artikel 2 – crkbo, cedeo

Metis onderwijsadvies is erkend door crkbo en cedeo.

 

Artikel 3 – toepasselijkheid

 1. Op alle door metis onderwijsadvies gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een opleiding of het tekenen van een overeenkomst, aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Metis onderwijsadvies wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen metis onderwijsadvies en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of de algemene voorwaarden niet voorzien, zal metis onderwijsadvies een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen metis onderwijsadvies en de opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de desbetreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 

Artikel 4 – aanbod of offerte

 1. Metis onderwijsadvies brengt haar offerte (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. De offerte bevat een omschrijving van de dienst, de opleiding en/of het product.
 3. De offerte vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  – de wijze van uitvoering van de opdracht;
  – wanneer de opdracht start;
  – de voorwaarden waaronder de opdracht eventueel niet doorgaat;
  – voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de dienst of opleiding deel te mogen nemen;
  – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  – de wijze van betaling;
  – de duur van de opdracht.
 4. De algemene voorwaarden worden, als onderdeel van de overeenkomst, nadrukkelijk bekendgemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van metis onderwijsadvies. Op verzoek van de opdrachtgever zal metis onderwijsadvies een kopie van de algemene voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat de offerte, bij een overeenkomst op afstand, bovendien de volgende gegevens:
  – de identiteit en het adres van metis onderwijsadvies, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  – het recht van de opdrachtgever de offerte binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1;
  – de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Artikel 5 – overeenkomst

 1. De opdrachtgever gaat een overeenkomst met metis onderwijsadvies aan door middel van een overeenkomst of een overeenkomst op afstand. Een overeenkomst op afstand vindt plaats via het inschrijfformulier per e-mail, via het door metis onderwijsadvies verstrekte digitale inschrijfformulier of via het inschrijfformulier op de website.
 2. De overeenkomst op afstand komt tot stand wanneer metis onderwijsadvies de inschrijving schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop metis onderwijsadvies schriftelijk de inschrijving aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opdracht. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen is geen voorwaarde bij totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang verstaan: het verschaffen van toegang tot het onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. Metis onderwijsadvies is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een opdrachtgever die zich heeft aangemeld voor een bepaalde opdracht te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is metis onderwijsadvies gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van metis onderwijsadvies. Metis onderwijsadvies kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 – annulering opdracht

 1. Indien het aantal aanmeldingen/deelnemers voor een bepaalde opdracht naar het oordeel van metis onderwijsadvies onvoldoende is, staat het metis onderwijsadvies vrij om met de opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende opdracht op een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gepland. Indien metis onderwijsadvies en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opdracht kosteloos te annuleren. De opdrachtgever is in dit geval gehouden de kosten voor de gevolgde onderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van de opdracht heeft de opdrachtgever het recht de betreffende opdracht te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering door metis onderwijsadvies geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel, en van een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de opdracht geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een overeenkomst op afstand indien van toepassing) dat metis onderwijsadvies gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  – bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opdracht: 10% van de prijs met een minimum van eur 50,-;
  – bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opdracht: 25% van de prijs;
  – bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opdracht: 50% van de prijs;
  – bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht: de totale prijs.
 4. In geval de opdrachtgever een opleiding annuleert nadat deze door metis onderwijsadvies is verplaatst op verzoek van de opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 9 lid 1, geldt dat metis onderwijsadvies gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  – bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatsing: 50% van de prijs;
  – bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatsing: de totale prijs.
 5. In geval de opdrachtgever een opdracht annuleert nadat deze door metis onderwijsadvies is gewijzigd op verzoek van de opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, geldt dat metis onderwijsadvies gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  – bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de opdracht: 50% van de prijs waarvoor de opdrachtgever oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de prijs voor de gewijzigde opdracht meer bedraagt dan de prijs voor de oorspronkelijke opdracht, in welk geval 50% van de prijs van de gewijzigde opdracht in rekening wordt gebracht;
  – bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht: de totale prijs van de opdracht waarvoor de opdrachtgever oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale prijs voor de opdracht meer bedraagt dan de totale prijs voor de opdracht, in welk geval de totale prijs voor de gewijzigde opdracht in rekening wordt gebracht.
 6. Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan uitsluitend plaatsvinden voordat metis onderwijsadvies met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De annulering van een opdracht kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan metis onderwijsadvies. Als moment van ontvangst van de annulering door metis onderwijsadvies geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door metis onderwijsadvies. De geplande aanvangsdatum van de opdracht geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat metis onderwijsadvies gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
  – bij annulering na totstandkoming van de overeenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de opdracht;
  – bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst 25%van de kosten van de opdracht;
  – bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst 50% van de kosten van de opdracht;
  – bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de opdracht.
 8. In geval van annulering, zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, zal metis onderwijsadvies binnen vier weken reeds betaalde kosten retourneren, conform de in de artikel 6 beschreven voorwaarden.

 

Artikel 7 – beëindiging overeenkomst op afstand

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de opdrachtgever het ontvangen onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan metis onderwijsadvies terug te zenden. Metis onderwijsadvies is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – tussentijdse beëindiging overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opdracht de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de opdrachtgever aan metis onderwijsadvies betaalde of nog verschuldigde bedrag. Met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 8 lid 2 en 3 én betreffende de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige overeenkomst geldt dat alleen restitutie van het door de opdrachtgever aan metis onderwijsadvies betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit betrekking heeft op jaren volgend op het jaar waarin de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst heeft plaatsgevonden en/of voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of bijeenkomsten waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende betalingstermijnen.
 3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een overeenkomst is uitsluitend ter beoordeling van metis onderwijsadvies en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat metis onderwijsadvies een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de opdracht nog niet is aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de opdrachtgever of deelnemer zich beroept.

 

Artikel 9 – wijzigen opleiding

 1. Metis onderwijsadvies kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de opdrachtgever een opleiding wijzigen naar een andere opleiding. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een opleiding ligt uitsluitend bij metis onderwijsadvies en zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging eur 125,- exclusief btw (eur 50,- als de prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan eur 250,-) bij de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van metis onderwijsadvies tot het wijzigen van de opleiding, deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de opleiding, te voldoen. Een maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 2. Metis onderwijsadvies behoudt zich het recht voor om een opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een extern examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de opleiding.

 

Artikel 10 – betaling

 1. Indien de opdrachtgever een particulier is, vindt betaling plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso of factuur door de opdrachtgever aan metis onderwijsadvies. De opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door metis onderwijsadvies aan te wijzen (groeps)vennootschap. De opdrachtgever staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door metis onderwijsadvies, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de opdrachtgever de kosten van een opdracht in termijnen of door betaling ineens voldoen. De opdrachtgever dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving of schriftelijke overeenkomst aan te geven.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Metis onderwijsadvies streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de opdracht aan de opdrachtgever te verzenden. Metis onderwijsadvies hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt metis onderwijsadvies de opdrachtgever een betalingsherinnering waarin de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder dat nadere toelichting of in gebrekestelling nodig is, in verzuim.
 5. Indien een opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die metis onderwijsadvies moet maken om het aan metis onderwijsadvies toekomende bedrag te innen, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van eur 115,- exclusief btw. Indien de opdrachtgever een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling kan metis onderwijsadvies de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 6. De opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de opdrachtgever heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de opdrachtgever alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 7. Indien de opdrachtgever een particulier is en de werkgever van de opdrachtgever de betalingsverplichting van de opdracht mede is aangegaan en/of de overeenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de opdrachtgever als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is aan metis onderwijsadvies op grond van de overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de opdrachtgever en de werkgever.

 

Artikel 11 – legitimatie bij opleiding

 1. Bij inschrijving voor een opleiding is de opdrachtgever verplicht de correcte en volledige naam van de opdrachtgever zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de opleiding gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de opleiding de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van metis onderwijsadvies te tonen.

 

Artikel 12 – prijs

 1. De kosten van een opleiding en de betalingswijze (alsmede of voor die opleiding betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de website. De locatiekosten en de arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door metis onderwijsadvies worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever een particulier is, en de in artikel 12 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een opdracht binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle door metis onderwijsadvies genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 5. Metis onderwijsadvies zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.

 

Artikel 13 – aansprakelijkheid metis onderwijsadvies

 1. In het geval dat metis onderwijsadvies aansprakelijk is voor schade aan de opdrachtgever of aan de deelnemers aan een opdracht, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van metis onderwijsadvies, geldt het voorgaande niet.
 2. Metis onderwijsadvies is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever of van de deelnemers aan een opdracht.
 3. Metis onderwijsadvies is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opdracht. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de trainer of adviseur of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met de opdracht.
 4. Metis onderwijsadvies is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor metis onderwijsadvies verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van metis onderwijsadvies of die door metis onderwijsadvies zijn aangesteld voor de uitvoering van de opdracht).
 6. Indien de opdrachtgever niet zelf deelneemt aan de opdracht, staat de opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de opdracht is afgenomen, de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

 

Artikel 14 – levering onderwijsmateriaal

 1. Metis onderwijsadvies levert het onderwijsmateriaal tijdig aan bij de opdrachtgever, voor aanvang van de opdracht.
 2. Alle door metis onderwijsadvies gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan metis onderwijsadvies bekend waren. Metis onderwijsadvies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. Metis onderwijsadvies is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van post nl berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

 

Artikel 15 – uitval trainer of adviseur

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer of adviseur zal metis onderwijsadvies – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal metis onderwijsadvies de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. Opdrachtnemer komt met een voorstel voor alternatieve data, waarop de betreffende opdracht alsnog verzorgd kan worden, of waarop het betreffende metis onderwijsadvies-examen alsnog kan worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer of adviseur heeft de opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding. Metis onderwijsadvies zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van extra (les)dagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een trainer of adviseur.
 3. Een opdrachtgever kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een trainer of een examenbeoordelaar, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

 

Artikel 16 – vertrouwelijkheid

Metis onderwijsadvies, haar personeel en/of voor metis onderwijsadvies werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Metis onderwijsadvies conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 17 – persoonsgegevens

Metis onderwijsadvies verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door metis onderwijsadvies.

 

Artikel 18 – intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door metis onderwijsadvies verstrekte en samengestelde materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij metis onderwijsadvies. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van metis onderwijsadvies. Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opdracht is afgenomen, aan metis onderwijsadvies verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

 

Artikel 19 – wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen door metis onderwijsadvies worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

 

Artikel 20 – geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door nederlands recht.
 2. Indien de opdrachtgever een particulier is, kunnen geschillen tussen de opdrachtgever en metis onderwijsadvies over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door metis onderwijsadvies te leveren of geleverde opdrachten zowel door de opdrachtgever als door metis onderwijsadvies aanhangig worden volgens de klachtenregeling beschreven op de website an-i.nl/beroepsregeling.
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst bij metis onderwijsadvies heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is geen vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie en aangeeft het oordeel als bindend te aanvaarden, is metis onderwijsadvies aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer metis onderwijsadvies een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet metis onderwijsadvies eerst de opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Metis onderwijsadvies dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies. De beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website an-i.nl/beroepsregeling.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de opdrachtgever, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

 

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn welkom en kun je richten aan:

Metis onderwijsadvies
De Pinckart 54
5674 CC nuenen
040 – 291 37 33
info@metis-onderwijsadvies.nl

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.