Klachtenregeling | Metis Onderwijsadvies

Deze klachtenregeling dateert van mei 2021.

Artikel 1 – definities

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website.
Opdrachtgever: een (onderwijs)instelling, particulier en/of bedrijf dat bij Metis Onderwijsadvies een dienst, opleiding of product afneemt.
Opdrachtnemer: Metis Onderwijsadvies.
Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Metis Onderwijsadvies en een opdrachtgever, met betrekking tot het aanbod van een dienst, opleiding of product door Metis Onderwijsadvies.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Metis Onderwijsadvies en een opdrachtgever, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals een elektronische inschrijving.
Opdracht: Een dienst, opleiding of product die in opdracht van de opdrachtgever door Metis Onderwijsadvies wordt aangeboden en uitgevoerd.
Dienst: Zakelijke dienstverlening waaronder bijvoorbeeld onderwijskundige advies-en begeleidingstrajecten, interim-opdrachten, team-en individuele coaching, accreditatie-en verantwoordingsprocessen, die als maatwerktraject kunnen worden aangeboden danwel onderdeel kunnen zijn van een opleidingsaanbod.
Klager: een deelnemer of afnemer van een dienst, opleiding of product van Metis Onderwijsadvies.
Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de dienst, opleiding of product of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
Klachtenregeling: deze klachtenregeling.
Opleiding: een door Metis Onderwijsadvies verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop of enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Product: al het door Metis Onderwijsadvies geschreven en/of ontwikkelde onderwijsmateriaal ten gunste van de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld docentenhandleidingen, accreditatierapporten en inspectie-rapportages. Als product wordt ook bedoeld al het door Metis Onderwijsadvies geschreven en/of ontwikkelde studiemateriaal, zoals bijvoorbeeld opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van een dienst of opleiding van Metis onderwijsadvies.
Website: de website van Metis Onderwijsadvies: www.metis-onderwijsadvies.nl.

Artikel 2 – indienen van een klacht

  1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Metis Onderwijsadvies, dhr. P. Loonen.
  2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

Artikel 3 – behandeling van de klacht

  1. De directie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.
  2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
  3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
  4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.
  5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 4 – uitspraak

  1. Binnen acht weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
  2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij gebruik maken van de geschillenregeling zoals vermeld in artikel 20 van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 – afhandeling

De klachten worden geregistreerd door het secretariaat van Metis Onderwijsadvies en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacy en cookie verklaring zijn welkom en kun je richten aan de verwerkingsverantwoordelijke, te weten:

Metis onderwijsadvies
De Pinckart 54
5674 cc nuenen
040 – 291 37 33
info@metis-onderwijsadvies.nl

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Vul hier je gegevens in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.