(studie)loopbaanbegeleider…je moet het maar kunnen!

Datum: 27 januari 2015
Auteur: Metis Onderwijsadvies

Deze blog is bedoeld voor de studieloopbaanbegeleiders die hun specifieke begeleiding van studenten nog effectiever en efficienter willen uitvoeren. Aan de hand van 7 competenties kan je kijken hoe  je verder kunt komen met jouw eigen ontwikkeling als (studie)loopbaanbegeleider.

Een stukje achtergrondinformatie
Als studieloopbaanbegeleider wil je studenten  laten groeien naar zelfstandige burgers die met de juiste zelfreflectie hun toekomst tegemoet gaan. We willen ze de mogelijkheden meegeven om een goede beroepsbeoefenaar te zijn die weet waar zijn kansen en talenten liggen… Kortom; we willen meer!

(Studie)loopbaanbegeleiding is daarbij ons hulpmiddel bij uitstek. Deze begeleiding moet leiden tot de vergroting van de vijf loopbaancompetenties van de student:

 1. Wie ben ik, wat kan ik? (kwaliteitenreflectie)
 2. Wat wil ik, wat drijft mij? (motievenreflectie)
 3. Welk soort werk past bij mij? (werkexploratie)
 4. Wat wil ik worden? (loopbaansturing)
 5. Wie kan mij daarbij helpen? (netwerken)

Dat betekent nogal wat voor degene die de studenten hierbij moet (mag!) ondersteunen: de (studie)loopbaanbegeleider. Wat heb je nodig om die specifieke begeleiding van studenten effectief en efficiënt uit te kunnen voeren? Om aan die vraag toe te komen heb ik de zeven competenties van de (studie)loopbaanbegeleider nader toegelicht. Naast een korte omschrijving wordt er gekeken naar de werkomschrijving (taak), het beginniveau (wat mogen we van je verwachten?) en de prestatie-indicatoren (wat doe je dan?).

De competentiemeetlat
Om je te ondersteunen in het verder ontwikkelen van deze competenties heb ik ook nog een competentiemeetlat
(Dekkers & Hogenboom, 2006) bijgevoegd. Hierin kun je voor jezelf aangeven waar je qua competenties op dit moment staat en waar je dus nog in kunt groeien.

Competentie 1: Adviseren
Korte toelichting: Adviseren is gericht op het aanreiken van mogelijkheden, tips en ideeën aan studenten in het kader van hun studieloopbaanontwikkeling. Bij het adviseren wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken en mogelijkheden van de student.

Werkomschrijving: de (studie)loopbaanbegeleider adviseert de student op adequate wijze over keuzes inzake het leertraject op maat en de hierbij benodigde begeleiding en overige ondersteuning.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan een vijftal studenten adviseren met betrekking tot hun (studie)loopbaanontwikkeling.

Prestatie-indicatoren:

 • past afhankelijk van de situatie tijdens de loopbaan verschillende stijlen van advisering toe (o.a. meer/minder sturend);
 • past de adviesstijl aan aan de studieloopbaanfase van de individuele student;
 • communiceert met de student over zijn manier van adviseren;
 • stelt effectieve vragen en geeft concrete aanwijzingen zodat de student zich kan ontwikkelen;
 • ondersteunt en bemoedigt door middel van het geven van feedback
 • staat open voor feedback van studenten ten aanzien van zijn functioneren als coach.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609703]

Competentie 2: Coachen
Korte toelichting: Coachen is het individueel richting en sturing geven aan studenten. De stijl van coachen moet hierbij worden aangepast aan de individuele student, zodanig dat de betrokken student zich optimaal kan ontwikkelen.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider kan als coach een student tijdens zijn studieloopbaan zodanig richting en sturing geven dat de betrokken student zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn studieloopbaan optimaal kan ontwikkelen en reflecteert daarbij continu op gedrag en houding. Daarbij adviseert de (studie)loopbaanbegeleider de student op adequate wijze over keuzes inzake het leertraject op maat en de hierbij benodigde begeleiding en overige ondersteuning.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan een vijftal studenten individueel coachen.

Prestatie-indicatoren:

 • past in verschillende situaties tijdens de studieloopbaan van een student verschillende stijlen van coaching toe, waaronder instrueren, argumenteren en accepteren;
 • past de coachingsstijl aan aan de studieloopbaanfase van de individuele student;
 • maakt bij het coachen gebruik van inzichten uit relevante wetenschapsgebieden (leerpsychologie/onderwijskunde);
 • hanteert het juiste sturingsprincipe, zodat de student zijn verantwoordelijkheid optimaal kan ontwikkelen gedurende zijn studieloopbaan;
 • onderzoekt sterktes en zwaktes in het presteren van de student met behulp van het portfolio dat de student heeft aangelegd;
 • geeft persoonlijke suggesties voor ontwikkeling naar aanleiding van bestudering van het portfolio en gegeven feedback;
 • stelt effectieve vragen en geeft concrete aanwijzingen zodat de student zich kan ontwikkelen;
 • ondersteunt en bemoedigt door middel van het geven van feedback;
 • staat open voor feedback van studenten ten aanzien van zijn functioneren als coach;
 • communiceert met de student over zijn manier van coachen.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609710]

Competentie 3: Longitudinaal plannen en organiseren
Korte toelichting: Deze competentie houdt in dat op effectieve wijze doelen en prioriteiten worden bepaald en benodigde tijd, acties en middelen worden aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider kan als intermediair tussen vraag en aanbod de student begeleiden bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en een portfolio.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan in een deels standaardcurriculum een vijftal student individueel begeleiden bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en een portfolio.

Prestatie-indicatoren:

 • formuleert de doelen in ‘SMART-termen’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realiseerbaar en tijdgebonden);
 • begeleidt op een zodanige manier dat het POP gerelateerd is aan de persoonlijke behoeften van de student en datgene wat de opleiding kan bieden;
 • begeleidt op een zodanige manier dat het POP en het portfolio voldoen aan de eisen die de opleiding stelt.
 • stemt de begeleiding af op de fase waarin de studieloopbaan van de student zich bevindt.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609713]

Competentie 4: Communiceren
Korte toelichting: Deze competentie houdt in dat ideeën en meningen aan studenten duidelijk worden gemaakt door middel van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie worden aangepast aan de studenten.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider kan als coach van een individuele student tijdens diverse momenten zodanig communiceren dat de communicatie een bijdrage levert aan een optimale ontwikkeling van de betrokken student.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan tijdens periodieke begeleidingsgesprekken effectief verbaal en non-verbaal communiceren.

Prestatie-indicatoren:

 • houdt bij communicatie rekening met het communicatieniveau van de individuele student;
 • stemt gebaren en andere vormen van non-verbale communicatie af op de situatie;
 • stemt gesprekstechnieken af op het doel van het begeleidingsgesprek;
 • hanteert tijdens het begeleidingsgesprek de juiste feedbackregels;
 • hanteert de juiste regels voor het voeren van slechtnieuwsgesprekken.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609715]

Competentie 5: Monitoren van de competentieontwikkeling
Korte toelichting: Deze competentie houdt in dat de ontwikkeling van de student wordt bijgehouden, geanalyseerd en besproken met de student.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider kan met behulp van het ontwikkelingsportfolio de competentieontwikkeling van studenten volgen en bewaken. Op basis van kenmerken van de individuele student en gegevens uit POP, portfolio en andere bronnen analyseert de (studie)loopbaanbegeleider hoe de student zich ontwikkelt en wat dit betekent voor vervolgactiviteiten en interventies.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan zich een oordeel vormen over de competentieontwikkeling van de student en weet een keuze te maken uit mogelijke interventies en vervolgactiviteiten.

Prestatie-indicatoren:

 • hanteert instrumenten als POP en portfolio als begeleidingsinstrument;
 • analyseert de gegevens uit de begeleidingsinstrumenten in relatie tot de ontwikkeling van de student;
 • maakt de resultaten uit de monitoring en de consequenties daarvan voor de wijze/mate van ontwikkeling concreet voor de student;
 • hanteert de juist interventies op basis van de monitoringgegevens.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609718] 

Competentie 6: Vormen van oordelen
Korte toelichting: Hieronder wordt verstaan dat op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies worden getrokken.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider kan op basis van het portfolio en het begeleidingsgesprek zich een oordeel vormen over het (competentie)niveau van de student.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider kan zich een oordeel vormen over het competentieniveau van een vijftal individuele eerstejaarsstudenten.

Prestatie-indicatoren:

 • benoemt de consequenties van de verschillende acties die kunnen worden ondernomen op basis van het oordeel;
 • schat capaciteiten en mogelijkheden van studenten juist in;
 • geeft oordelen die logisch te herleiden zijn tot de feiten en die onderbouwd zijn met beschikbare informatie en geldige argumenten;
 • koppelt de informatie uit het portfolio en de informatie die verkregen wordt uit de begeleidingsgesprekken op een logische manier aan elkaar.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609722]

Competentie 7: Bewaken van de administratieve organisatie rondom de student
Korte toelichting: Dit houdt in dat alle noodzakelijke administratieve taken gericht op het bijhouden van de ontwikkeling van de student worden uitgevoerd.

Werkomschrijving: De (studie)loopbaanbegeleider zorgt voor het bijhouden van alle gegevens die nodig zijn om de ontwikkeling van de student in kaart te brengen en die nodig zijn om de student de noodzakelijke activiteiten te laten uitvoeren.

Beginniveau: De (studie)loopbaanbegeleider weet welke administratieve handelingen nodig zijn in het kader van de opleiding en de ontwikkeling van de student.

Prestatie-indicatoren:

 • weet welke administratieve taken verricht moeten worden;
 • kan de student verwijzen naar de juiste medewerker als hij de (administratieve) taken zelf niet kan verzorgen;
 • kan informatie uit het studenteninformatieysteem/studentenvolgsysteem interpreteren en vertalen in acties;
 • kan gegevens uit systemen vertalen in informatie die voor betrokkenen (student, management, docenten, ouders, andere begeleiders, werkveld) relevant is.

In hoeverre beheers je deze competentie?

[polldaddy poll=8609724]

Ik ben benieuwd of je met dit competentieoverzicht verder kunt komen met jouw ontwikkeling van de competenties van (studie-)loopbaanbegeleider. Graag hoor ik van je waar je op dit moment staat met die ontwikkelingen en wat voor ideeën je daarbij hebt. Zoek je ondersteuning bij het opzetten van die begeleiding dan kunnen we je daarbij helpen. Neem gerust contact op om te sparren, te delen, te vertellen en te halen! e.heerkens@oabdekkers.nl. Een reactie hieronder in het reactieveld wordt beloond met het e-book Greep krijgen op je studieloopbaan.

Bron:

Dekkers, M.A.F., & Hogenboom, C.M.L. (2006). Aan de slag met studieloopbaanbegeleiding. Nuenen: OnderwijsAdviesBureau Dekkers.

http://onderwijsboek.nl/aan-de-slag-met-studieloopbaanbegeleiding

 

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
30 Reacties
 1. inspirerend, uitdagend en herkenbaar om de competenties van een SLB-er zo overzichtelijk te zien. Ook wel confronterend dat van de meeste docenten in het MBO dit ” gewoon” wordt verwacht bij de lesgevende taken, terwijl er toch hele andere kwaliteiten en vaardigheden van belang zijn bij te pas komen. Hopelijk geeft deze competentie meetlatweer een nieuwe impuls aan het belang van passende, effectieve en efficiënte studieloopbaanbegeleiding.

  Antwoord
  • Dag Hester
   Dank voor je reactie. Ik hoop met je dat deze blog de SLB-er weer een stap verder brengt in de begeleiding van studenten. Je ontvangt het boek Greep krijgen op je studieloopbaan in je mailbox.

   Antwoord
   • Beste, het lijkt mij interessant om als beginnende slb er het boek greep krijgen te mogen lezen. Wilt u dit ook naar mij mailen? Dank alvast

    Antwoord
  • Dag Hester,

   Dit is inderdaad ook wel de spagaat waar docenten in het MBO in zitten. Sommige scholen kiezen bewust voor ‘opgeleide SLB-ers’ (dus als functie en niet als taak) maar voor de meeste scholen betekent SLB een taak voor de docent/mentor. En laten we eerlijk zijn: in de meeste docentopleidingen wordt nauwelijks aandacht besteed aan deze competenties. Hopelijk is mijn blog een aanzet om die competenties onder de loep te nemen en per docent/mentor te bekijken waar ze op ondersteund zouden kunnen worden…
   Een mooie missie voor ons allemaal…
   Succes!

   Antwoord
 2. Nuttig om een handig overzicht te hebben. Is soms een worstelonderwerp.
  Juist om binnen 1 klas de verschillende competenties van de leerling goed aan bod te laten komen is de uitdaging. Helaas lukt dat niet altijd, deels vanwege achtergrond en deel wegens gedrag van leerling.

  Antwoord
  • Dag Lex,
   Dank voor je reactie. Een worstelonderwerp (mooi woord) is herkenbaar, denk ik. Heb je het idee dat door professionele ontwikkeling en voldoende steun in het team het worstelen minder kan worden? Je ontvangt het boek Greep krijgen op je studieloopbaan in je mailbox.

   Antwoord
  • Dag Lex,

   Jazeker een worstelonderwerp. Wat zou kunnen helpen is om samen met het team de lijn van studieloopbaanbegeleiding goed en eenduidig vast te leggen. Vaak zie ik docenten deze worsteling in hun eentje aangaan…jammer want juist het gebruik van ’teamkracht’ is bij de implementatie, uitvoering en borging van SLB van belang! Ook het samen nadenken over welke plaats SLB inneemt in je gehele curriculum is erg belangrijk. Eigenlijk gaat het niet om wat je dan gaat doen met de studie loopbaanbegeleiding maar waarom en hoe. Eigenlijk heb je het dan over de missie en visie op/over SLB. Leuk om te doen met je team!
   Succes!

   Antwoord
 3. De competenties van de SLB. Fantastisch weergegeven en zeker niet onbekend. Echter lopen vele MBO scholen toch tegen de facilitering van de SLB aan. In een verdomhoekje geschoven omdat er simpelweg “te weinig uren” voor beschikbaar zijn. Een docent met SLB uren en een vol rooster of een volle wtf SLB met waanzinnig veel klassen te begeleiden. Ikzelf heb de “onmogelijke” taak om 23 klassen te begeleiden. Stapje voor stapje word ingezien dat een goede slb begeleiding voor de student zijn vruchten af gaat werpen.
  Ik heb echter nog weinig kunnen vinden over het aantal studenten dat aan een SLB gekoppeld kan worden voor een optimaal rendement. Wellicht heb jij het antwoord?

  Antwoord
  • Beste René,

   het is inderdaad jammer dat veel scholen nog niet de waarde inzien van een goede studie loopbaanbegeleidingslijn, en dat is jammer want ik zie loopbaanbegeleiding als een wezenlijk onderdeel van het scholen en vormen van de student! Misschien, om even te chargeren, nog wel belangrijker dan de vakinhoud.
   Over het aantal studenten per SLB(er) is niet zo makkelijk uitspraak te doen; het is namelijk erg afhankelijk van of je dit allemaal als individuele docent moet regelen en uitvoeren of dat er een breed gedragen teamvisie achter zit (zie ook mijn commentaar bij bovenstaande reactie van Lex).
   Hoe duidelijker de visie en de lijn, des te meer studenten bv ook kunnen werken met coöperatief SLB.
   Mocht je daar eens met me van gedachten over willen wisselen dan hoor omdat graag…
   Maar ik geef het je te doen; 23 klassen zeg…
   Ik hoor graag van je!

   Antwoord
 4. Het model van de competenties is fraai voor je persoonlijke analyse van het SLB proces en daarvoor een aardige meetlat. Om studenten dit aan te bieden binnen de beperkte tijd is het model van Covey, de zeven eigenschappen, te hanteren binnen de beroeps context goed bruikbaar. Persoonlijk gebruik ik dit al een aantal jaren met succes om te reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling binnen de beroepscontext met opdrachten die in een studiegroep van max 12 personen besproken wordt zodat studenten begeid van en met elkaar leren. Ik ga naar aanleiding van het artikel overwegen of dit als meetlat voor de prestaties en gewenste veranderingen bruikbaar is. Met dank voor deze kwalitatief bruikbare informatie.

  Antwoord
  • Dag André,

   Helemaal niks mis om Covey hiervoor te gebruiken. Maar het zou een leuke en interessante ‘lens’ zijn om de in mijn blog benoemde competenties door te bekijken (en vergelijken).
   Laat eens weten wat jouw bevindingen hierbij zijn!

   Antwoord
 5. Wat een prettig overzicht. Ik ervaar het als heel herkenbaar. Voor mij heel fijn om het zo overzichtelijk omschreven te zien. Dit past binnen mijn werkstijl en persoonlijke ontwikkeling.

  Antwoord
  • Dag Nadja,

   Fijn dat het aansluit bij jouw manier van werken en ontwikkelen. Onze blogs hebben ook als doel om direct aan te sluiten bij de herkenning van de docenten. Natuurlijk hopen we dat het je inspireert tot meer!

   Antwoord
 6. Ik vind het een prima overzicht en ook heel herkenbaar. Jij stelt voor dat een beginnend begeleider 5 studenten coacht. Hoeveel uren moet hij daarvoor presteren? In ons systeem is het zo dat de taken worden verdeeld over verschillende personen. De intake, waarbij o.a gepeild wordt naar mogelijke risicofactoren, gebeurt door het volledige team van de opleiding. Elke medewerker neemt een groep cursisten en achteraf is er een cursistenbespreking in team. De trajectbegeleider neemt dan de cursisten over waarvoor een individueel aangepast traject (leerweg) wenselijk is en bespreekt dit met de cursist, bv. volgen van extra taalondersteuning, training studievaardigheden, faalangsttraining, assertiviteitscursus,…Het coachen van de competentieontwikkeling gebeurt dan weer in leergroepen van zes cursisten. Indien individuele opvolging nodig is, neemt de opleidingscoördinator dat op zich. De reden waarom wij dit zo organiseren is het aantal beschikbare uren dat kan geïnvesteerd worden in ondersteuning van de cursisten. Een probleem dat wij ervaren is dat de extra ondersteuning die we de cursisten bieden enkel adviserend is, we kunnen hen bijvoorbeeld niet verplichten om extra taalondersteuning te volgen. Ik wil nog meegeven dat binnen onze opleidingen veel cursisten zitten met een rugzak, (vroegtijdige schoolverlaters, psychische problemen, afkomstig uit sociaal kwetsbare groepen,… Maar wij moeten iedereen toelaten vanaf de leeftijd van 18 jaar

  Antwoord
  • Beste Jet,

   allereerst bedankt voor je reactie. Ik moet zeggen dat zoals jullie dit als team oppakken mij dit erg enthousiast maakt. De intake wordt dus echt gebruikt om de student op de juiste wijze te kunnen begeleiden en inderdaad vroegtijdige signalen ook daadwerkelijk vroeg op te pakken.

   Jouw vraag over het aantal uren is niet één twee drie te beantwoorden: Veel opleidingen laten zich bij de inrichting van het SLB verhaal nog steeds leiden door het uurtjes tellen. SLB komt er dan meestal maar matig vanaf. Overigens ligt op dit gebied een belangrijke taak voor overheid en besturen om te beseffen wat echt goede SLB bijdraagt aan het welzijn van de studenten, aan Passend Onderwijs, aan school én uitstroomresultaten, aan het terugdringen van VSV.

   De investering die ik, gezien vanuit mijn visie op SLB!, zou adviseren aan scholen is daadwerkelijk 1 keer in de week (1 uur) voor de eerste twee maanden van je schooljaar, aan een kleine groep studenten (5-7) intensieve SLB te geven om daarna te gaan afbouwen naar groeps-SLB en regelmatige individuele gesprekken (1 per periode minimaal).

   Ik weet het: van mijn advies zal menig bestuur niet blij worden maar het is mijn overtuiging dat de intensieve tijd die je in het begin besteed aan SLB, ruimschoots zal worden ’terugbetaald’…simpelweg omdat je vanaf het begin af aan bezig bent met verbinding: en een student die zich werkelijk verbonden voelt met een opleiding blijft binnen, is gemotiveerd en bereid om mee te denken…wat willen we nog meer?

   De discussie is nig in volle gang; ik hoop daar met mijn blog en teamtrainingen aan bij te dragen. Mocht je geinteresseerd zijn neem dan gerust contact met me op. Altijd leuk om hierover te sparren!
   e.heerkens@oabdekkers.nl

   Antwoord
 7. Hallo,

  Zeer interessant artikel aangezien ik bij het grootste loopbaanbegeleidings bureau van Belgie werk (Ucare).
  Ik vind dat als je beginnend loopbaanbegeleider bent (of al gevorderd), je zeker even dit artikel moet lezen, aangezien er een aantal professionele punten staan waar je nog wel iets uit zou kunnen halen.
  Bedankt voor het nuttige artikel!

  Mvg,
  Nick
  Ucare
  http://www.ucare.be/loopbaanbegeleiding.html

  Antwoord
  • Beste Nick,

   Fijn om te lezen dat je t artikel nuttig vindt! Wat mij meteen triggert in jouw reactie is; ‘hoe is SLB ingebed in het Belgische Onderwijssysteem?’ Ik ben daar erg nieuwsgierig naar. Wellicht zouden we eens kunnen afspreken om ideeën ed. uit te wisselen?
   Vriendelijke groet,

   Emile Heerkens
   OAB Dekkers

   Antwoord
 8. Geachte heer Heerkens,

  De overzichtelijke uiteenzetting van de competenties vind ik prima en neem heel veel mee in de begeleiding. Heel hartelijk bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Lucenda Burke

  Antwoord
 9. De competentiemeetlat sluit helaas niet aan bij het doel van SLB in het HBO, het zelfsturend laten worden in het leer- en studieloopbaanproces. Onze begeleiding binnen SLB is te verdelen in drie verschillende elementen; begeleiding naar zelfsturing bij studievoortgang, bij loopbaanontwikkeling en bij professionele ontwikkeling. Ik ben op zoek naar een geschikt competentieprofiel voor een studieloopbaanbegeleider in het HBO maar kan tot nu toe nog niets vinden. Kan jij me misschien op weg helpen?
  groet, Petra van Cauteren

  Antwoord
  • Ook ik zou graag ook over een geschikt competentieprofiel voor een studieloopbaanbegeleider in het HBO willen beschikken.
   Is er al een ontwikkeld met als uitgangspunt de door Petra van Cauteren genoemde drie elementen (begeleiding naar zelfsturing bij studievoortgang, bij loopbaanontwikkeling en bij professionele ontwikkeling)?

   Vriendelijke groet,

   Irma Accord

   Antwoord
 10. Hartelijk dank voor de overzichtelijke weergave. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op dit onderwerp en dit heeft zeker een toegevoegde waarde voor het onderzoek.
  Gr., Lisa

  Antwoord
 11. Dank voor deze informatie! Als beginnend SLB-er op zoek naar handvatten en bij deze een gevonden. Ga zeker ook het boek bestellen dat bij de bron staat!
  Groeten Linda

  Antwoord
 12. Wat handig dat dit zo op een rijtje staat ga er mee aan de slag ben voor het eerst slb er dus nog erg zoekend , ben blij met alle tips

  Antwoord
 13. Bedankt voor het overzicht. Ik ben net begonnen als SLB-er en vind het een hele klus en verantwoording.

  Antwoord
 14. Als beginnend SLB-er realiseer ik me dat ik een aantal dingen al doe maar nog niet alles. Zoals in andere reacties ook al wordt aangegeven is tijd hierbij soms een factor. Om me hierin verder te ontwikkelen is het overzicht van de competenties handig.

  Antwoord
  • Beste John,

   SLB is ook niet niks. Wij zien het toch als een ‘vak apart’ met vele uitdagende en leuke facetten maar waar je inderdaad wel de tijd voor moeten hebben, vinden en krijgen. We starten dit jaar ook weer met ons open aanbod waarin ook een cursus voor (beginnende) SLB-ers wordt opgenomen. Misschien iets voor jou en je collega’s? Contact opnemen kan altijd! e.heerkens@oabdekkers.nl

   Antwoord
 15. Heel top dit artikel. Er is niet echt een training of opleiding tot SLB’er maar dit artikel brengt mij een stap dichterbij

  Antwoord
  • Dag Angracia,

   Een aantal competenties voor een SLBer zijn inderdaad niet echt te ‘trainen’: open staan voor anderen, empathie om er maar eens een paar te noemen. In onze trainingen SLB kun je wel ‘leren’ en zelf ervaren wat bepaalde gesprekstechnieken en inzichten in positieve zij kunnen betekenen voor jouw coachingsvaardigheden! Daarmee is het ook meteen duidelijk hoe wij tegen SLB aankijken: het is coaching van het hoogste niveau!
   Mocht je meer willen weten dan kun je me altijd mailen!

   Met groet,
   Emile

   Antwoord
 16. Het artikel geeft mij als beginnend docent een goed beeld van wat ik verwachten kan.

  Antwoord
  • Dag Jan Jaap,

   Fijn om te zien dat mijn blogs van ‘oud’ nog steeds gelezen worden!
   De inhoud is overigens nog steeds hetzelfde en in deze tijd wellicht nog wel belangrijker!

   Succes!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *