Co-creatie: onderwijs en toetsing samen met studenten maken

Datum: 1 december 2022
Auteur: Natascha Rakić

Op steeds meer instellingen ontwerpen studenten en docenten samen onderwijs en toetsinstrumenten. Deze vorm van co-creatie vergroot het eigenaarschap bij studenten, versterkt het leerproces en de sense of belonging (Bovill, 2017). Actief meedenken over de toetsing ontwikkelt hun kwaliteitsbesef en feedbackvaardigheden. Daarnaast hebben studenten meer invloed op eigen leren en die van hun peers (Carless & Bout, 2018).

Inclusieve leeromgeving

Het betrekken van alle studenten bij het co-creëren van onderwijs en toetsing vraagt een meer inclusieve en studentgerichte benadering van leren. Bovill (2019) stelt dat de co creatie in toetsing met studenten een manier is om meer inclusieve, actieve en democratische leeromgeving te creëren. Studenten actief een rol te geven bij het beoordelingsproces, bijvoorbeeld bij het opstellen van een essay en het gezamenlijk creëren van criteria voor toetsing, bevordert niet alleen hun vaardigheid in het beoordelen, maar ook hun betrokkenheid. Studenten ontwikkelen een dieper begrip van de leerinhoud en kiezen een onderwerp voor essay dat aansluit bij hun interesses. Het meedenken en beslissen over het essay en hoe het beoordeeld wordt maakt dat studenten meer gemotiveerd zijn om te leren. Co-creatie vergroot het vertrouwen in eigen werk, draagt bij aan een effectieve leeromgeving en versterkt sense of belonging.  In deze studie ervoer docent bij het beoordelen dat de essays van deze studenten anders was, kenmerkend hadden ze hoge kwaliteit, uniciteit en innovatieve aanpak.

Maar, stelt Bovill (2019), een inclusieve leeromgeving vraagt een sterke relatie, vertrouwen en gezamenlijkheid in beslissingen. Een docent die toewerkt aan inclusiviteit waardeert en stimuleert ieders aandeel, is zich bewust van en geeft sturing aan bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor het creëren van een prettige leeromgeving.

Kwaliteitsbesef en feedback vaardig

Hoger onderwijs bereidt studenten voor op hun professionele rol in een steeds complexere en veranderende wereld. Kritisch denkvermogen, eigen en andermans werk op kwaliteit beoordelen zijn de competenties die belangrijk zijn voor het optimaal functioneren. Co-creatie in toetsing biedt studenten de gelegenheid om deze competenties te ontwikkelen gedurende de opleiding. Feedback stelt studenten in staat om inzicht te krijgen in hun kwaliteiten en gebieden waar verbetering nodig is. Feedback op waarde schatten biedt concrete acties voor groei. Maar feedback ontvangen en geven moet je ook leren. Carless & Boud benadrukken (2018) het belang van feedback literacy voor de academische en professionele ontwikkeling van studenten. Door studenten mee te laten denken over kwaliteitscriteria en beoordelingsinstrumenten, worden ze in staat gesteld om zowel de ontvangen feedback te interpreteren en er constructief op te reageren, als om waardevolle feedback te geven aan peers en docenten. Dit maakt studenten, naarmate ze verder komen in de opleiding, comfortabeler in het zien van feedback als onderdeel van het leren en niet alleen als tijdelijke prestatiegerichte informatie.

Peer feedback

Studenten die in co-creatie met docent beoordelingsinstrumenten ontwerpen passen deze vervolgens toe bij het beoordelen elkaars werk. Ze krijgen hiermee de kans om andere uitwerkingen dan eigen te zien. Ze ontwikkelen hun beoordelingsvaardigheden en de taal om de kwaliteit van werk in relatie tot de leerdoelen en beoordelingscriteria te verwoorden. Deze vaardigheid kunnen ze leven lang toepassen in het beoordelen van het eigen en werk van anderen en met elkaar toewerken aan de beoogde kwaliteit.

Kortom, het betrekken van studenten bij het ontwerpen van onderwijs en toetsing is een belangrijke stap naar een meer inclusief, studentgericht onderwijs. Co-creatie met studenten maakt dat het onderwijs beter aansluit bij de behoeften en interesses van studenten. Studenten leren de taal en kunnen vaardig in gesprek gaan over de kwaliteit van het werk.  Co-creatie vraagt van opleidingen een relationele benadering van onderwijs die meer open, collaboratief, dialogisch en gezamenlijk is. Dit gaat niet vanzelf maar vraagt begeleiding en facilitering. Enkele voorbeelden:

  • Zet in op relatie om een leeromgeving te realiseren die open, collaboratief, dialogisch en democratisch is;
  • Bied docenten best practices aan uit ondrewijspraktijk en verbind dit aan inzichten uit onderzoek naar co-creatie;
  • Stel in samenspraak met docenten richtlijnen op hoe ze binnen hun vak en context co-creatie kunnen realiseren;
  • Begeleid studenten en docenten in het vergroten van Feedback literacy.
  • Integreer peer feedback als onderdeel van je onderwijs.

 

Bronnen

Deeley, S. J. and Bovill, C. (2017) Staff student partnership in assessment: enhancing assessment literacy through democratic practices. Assessment and Evaluation in Higher Education, 42(3), pp. 463-477. (doi:10.1080/02602938.2015.1126551)

Bovill,C.,(2019). Co-creation in learning and teaching: the case for a whole-class approach in higher education

Carless, D., & Boud, D. (2018). The development of student feedback literacy: enabling uptake of feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43, 1315-1325. doi: 10.1080/02602938.2018.1463354

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *