Kwaliteitsborging: verbeteren van de kwaliteit van uw onderwijs.

Datum: 26 augustus 2014
Auteur: Metis Onderwijsadvies

Kwaliteit: de mate waarin iets goed is of aan bepaalde normen voldoet.

Borgen: het geheel van geplande en systematische acties, nodig om in voldoende mate het vertrouwen te geven dat een dienst voldoet en blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

 

Zowel in het mbo als in het hbo wordt aan onderwijsinstellingen gevraagd om zich te verantwoorden over de kwaliteit die zij leveren op het gebied van: onderwijsproces, toetsing en examinering en kwaliteitsborging. Uit inspectieonderzoek blijkt dat opleidingen met een voldoende kwaliteitsborging vaker over een voldoende onderwijsproces en examinering/diplomering beschikken dan opleidingen met onvoldoende kwaliteitsborging (onderwijsverslag 2012-2013). Kwaliteitsborging leidt er uiteindelijk toe dat uw instelling of opleiding in staat is om gesignaleerde tekorten weg te nemen.

 

De meeste instellingen beschikken over een systeem van kwaliteitszorg, zoals de PDCA-cyclus  (bijvoorbeeld Hogeschool van Amsterdam) of het ROTOR-model.

(bijvoorbeeld Hogeschool de Kempel). Echter, dergelijke kwaliteitszorgsytemen leiden niet altijd tot het verbeteren van onderwijskwaliteit. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de aansturing van de kwaliteitszorg en de monitoring van de onderwijskwaliteit, maar de stap naar een adequate verbeteraanpak en verankering van de onderwijskwaliteit komt moeizamer van de grond.

 

Drie tips om te komen tot goede kwaliteitszorg

Uit onderzoek van de inspectie (onderwijsverslag 2012-2013) blijkt dat instellingen of scholen die beschikken over een goed kwaliteitszorgsysteem in ieder geval aan de volgende punten voldoen:

  1. Het is voor betrokkenen duidelijk waaraan de kwaliteit van onderwijs moet voldoen. Het bepalen van de juiste norm vergt een referentiekader dat door iedereen binnen de instelling gedeeld en geaccepteerd moet worden. Voor het mbo is dat het toezichtkader bve 2012 en voor het hbo is dat het beoordelingskader accreditatiestelsel. Pas als het referentiekader voor iedereen binnen de instelling of opleiding duidelijk is, kan men aan de slag met kwaliteitsverbetering.
  2. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de kwaliteitsborging zijn duidelijk belegd. Betrokkenen houden zich (en elkaar) aan de procedures en nieuwe leraren worden voldoende ingelicht over schooleigen regels en ambities en de kwaliteit van toetsen is op orde.
  3. Er is een houding van permanente verbetering aanwezig. Dit brede kwaliteitsbesef moet door de gehele instelling (uit)gedragen worden.

Aan de slag met het verbeteren van de onderwijskwaliteit!

–          Breng middels een trendanalyse in beeld wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit op basis van data. Het mbo kan gebruik maken van JOB gegevens en het hbo kan gebruik maken van NSE gegevens. (mei-juli)

–          Ga op basis van de resultaten van de trendanalyse in gesprek met studenten en werkveld. Kunnen zij de kwantitatieve resultaten toelichten? (mei –juni)

–          Stel op  op basis van a) de trendanalyse, b) het gesprek met studenten en werkveld en c) instellingsbeleid, doelen op voor de lange termijn (vier jaar) en de korte termijn (1 jaar). Regel daarbij is: Maak keuzes. Beter 1 ding goed aanpakken en het jaar daarna borgen! (mei –juni)

–          Plan hoe u de doelen wilt bereiken, wie daarbij zijn betrokken, wat de resultaten moeten zijn van de acties die u in gaat ondernemen en hoe u die resultaten meetbaar kunt maken, zodat u gedurende het jaar kunt monitoren of u op de goede weg bent. (mei-juni)

–          Ga op basis van uw plan aan de slag, monitor op (tussentijdse)resultaten en stel eventueel uw acties bij om uw doelen te behalen. (gedurende het jaar)

 

Hulp nodig?

Onderwijsadviesbureau Dekkers helpt u graag bij het realiseren van een goed kwaliteitszorgsysteem. Bijvoorbeeld door gegevens van uw opleiding of instelling in te voeren in ons trendanalysesysteem. Resultaat is dan een visueel overzicht van de opbrengsten van de laatste drie schooljaren, zodat u op basis daarvan keuzes kunt maken voor doelen op lange en korte termijn.

Neem voor meer informatie contact op met: Martijn van Grootel; 06- 12708235 of  m.vangrootel@oabdekkers.nl

Up-do-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in
1 Reactie

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *